Tisk

Zásady pohybu po jezdeckých stezkách na území České republiky

 1. Ve vztahu k životnímu prostředí i provozu na stezce jsou nejvýhodnější skupinky tvořené třemi až osmi jezdci.
 2. Nevjíždějte do luk, polí nebo lesních porostů a nerušte zvěř. Dbejte místních omezení a nařízení na některých úsecích stezky (klid pro zvěř, těžba dřeva).
 3. Buďte ohleduplní k ostatním uživatelům stezek. Upozorněte lidi před sebou, že budete předjíždět a zpomalte tak, abyste je bezpečně minuli. Chodce míjíme zásadně v kroku, zvláštní opatrnost věnujeme také cyklistům. Předjíždíme výhradně zleva.
 4. Na frekventované nebo rozbahněné stezce jezděte v zástupu. Buďte ohleduplní k povrchu stezky, který kopyta koní mohou poškodit.
 5. Cválejte pouze v bezpečných a přehledných úsecích, překážky z důvodu bezpečnosti raději překročte nebo obcházejte. Úzké ohyby cesty projíždějte krokem.
 6. Pokud se rozhodnete tábořit mimo stanici, učiňte tak na vyhrazeném tábořišti nebo na místě, kde vám to povolil majitel pozemku.
 7. Chraňte prostředí stezky. Odvezte si s sebou všechny odpadky a nezapomeňte ze stezky odstranit i trus vašeho koně.
 8. Buďte očima a ušima sítě stezek. Upozorněte stanici na možné problémy (vyvrácené stromy, poškozené značení, vysypané odpadky, sesuv půdy apod.)
 9. Volně pobíhající psi na stezku nepatří. Z bezpečnostních důvodů se toto pravidlo vztahuje také na prostory tábořišť a jezdeckých stanic - dodržujte lesní a silniční zákon.
 10. Každý jezdec vjíždí na stezku na vlastní nebezpečí. Pokud při jízdě utrpí újmu nebo úraz daný charakterem prostředí nebo terénu, nemůže požadovat náhradu po vlastníkovi lesa či pozemků, ani po žádném dalším zainteresovaném subjektu.
 11. Mějte na paměti, že ostatní lidé na stezce nemusejí znát koně a jejich reakce. Váš kůň může být první, kterého ostatní uživatelé stezky poznají. To, jak se zachováte, vytvoří obraz místních jezdců.
 12. Na otázky odpovídejte s ochotou, jste v té chvíli představitelem všech jezdců.

Cestování se zvířaty z České republiky do ostatních členských států EU, zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto států

cestovani1. Majitel koně musí vlastnit PAS, který obsahuje údaje o platné vakcinaci proti chřipce koní a o negativním vyšetření koně na infekční anemii koní. Vyšetření na infekční anemii koní se týká pouze koní starších než 24 měsíců a platí dva roky.

2. Identifikace zvířete musí být označena mikročipem nebo tetováním.

3. Očkování proti vzteklině - členské státy mohou povolit cestování s hříbaty mladšími 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě, aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

4. Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení. Stejné podmínky platí pro zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto evropských států, které nejsou členy EU: Andorra, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko, Vatikán Členské státy, které si stanovily další podmínky: Finsko - ošetření proti echinokokóze Členské státy nedovolující přemístění mláďat mladších 3 měsíců na své území: Itálie, Kypr, Lotyšsko, Polsko, Francie, Španělsko

Doporučení a ponaučení všech uživatelů jezdeckých stezek

doporuceniJezdecká stezka je trasována tak, že je využita z konkrétních místních podmínek zpravidla místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace a není-li takových komunikací, pak pozemky, které nejsou pozemními komunikacemi.

Pro vysvětlení dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je účelová komunikace pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Místní komunikace je pak veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Místní komunikace se rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do těchto tříd:

a) místní komunikace I. třídy, kterou je zejména rychlostní místní komunikace,

b) místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí,

c) místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace,

d) místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz.

V mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích a za podmínek stanovených tímto zákonem smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny (dále jen „obecné užívání"), pokud pro zvláštní případy nestanoví tento zákon nebo zvláštní předpis jinak. Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace.

 • stezkyUživatelé jezdeckých stezek, které jsou současně komunikacemi mají povinnosti dodržovat pravidla stanovená právními předpisy. Pokud postupují dle předpisů nelze omezit užívání těchto komunikací a nehrozí tedy rizika ze strany vlastníků pozemků, na nichž tyto stezky leží, ani ze strany dotčených orgánů státní správy.
 • Při znečištění takové jezdecké stezky je majitel koně – tedy ten, kdo znečištění způsobil - povinen způsobenou závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti bez průtahů odstranit a uvést tuto stezku do původního stavu; nestane-li se tak, je povinen uhradit vlastníkovi této pozemní komunikace náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením pozemní komunikace do původního stavu.
 • Pokud závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace nelze neprodleně odstranit, je ten, komu povinnost k odstranění znečištění, popřípadě k úhradě nákladů na odstranění poškození náleží, povinen místo alespoň provizorním způsobem neprodleně označit a závadu oznámit vlastníkovi pozemní komunikace.
 • Nesplnění výše uvedených povinností zakládá nejen odpovědnost za případně vzniklou škodu, ale i odpovědnost za spáchání přestupku. Tato odpovědnost však leží na uživateli jezdecké stezky. V případě, že trasa stezky není vedena po pozemní komunikaci, je její uživatel povinen respektovat práva vlastníka pozemku a rovněž povinnosti vyplývající z dalších právních předpisů (k ochraně přírody, povrchových podzemních vod apod.)
 • Vyznačené trasy mají pouze doporučující povahu a zpracovatel značení stezek, případně jezdeckého průvodce či mapy nenese žádnou odpovědnost za porušení pravidel vyplývajících z výše uvedených právních předpisů uživateli těchto stezek.
loga

Hledat na webu

Kontakty

Mikroregion Hodonínsko

Masarykovo nám. 53/1
695 01 Hodonín

Patrícia Juráňová

+420 775 393 663
juranova@hodoninsko.eu
www.hodoninsko.eu


Region Podluží

Náměstní 177
695 01 Lanžhot

Ing. Josef Smetana

+ 420 777 328 052
smetana@podluzi.cz
www.podluzi.cz